Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия в град Видин

Документи

http://ptg-vid.com/uploads/FO_30_9_20.pdf

 ВП-ОП-видин-2014 

График СФО 01.2018г.

 ПДУ за 2017-2018г.

 График ЗФО 02.2018г.

График ЗФО 03.2018г.

График ЗФО - 10.2018г.

 График  - Проект "Подкрепа за успех"

 График на комисията за записване в 8 клас

Прикачени документи

График ЗФО - 02.2019г.
График ЗФО 3м.2019г.
График СФО 1м.2019г.
ПДУ - 2019г.
График СФО 01.01.2020г. В графика е включена и ученичка по чл. 112 (1), т. 2. от ЗПУО.
Закон за предучилищното и училищното образование
Закон за професионалното образование и обучение
ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
Закон за закрила на детето
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 2020g.
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация 2020g.
График учебно време за учебната 2019 – 2020 година:
Графици за провеждане на ученическите олимпиади и състезания по професии за 2019 – 2020 година
Заявление за записване в определена форма на обучение
Заявление до директора за промяна формата на обучение
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас поради заминаване в чужбина
Заявление за трети допълнителен час по СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ .
Заявление за получаване на стипендия
Уведомително писмо от родител до директора
Служебна бележка за записване на ученик
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното образование
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното образование
Уведомление за откриване на процедура по налагане на санкция във връзка с извършено нарушение
Уведомление до родител зa откриване на процедура по налагане на санкция
Заявление за платен годишен отпуск
Заявление за командировка
Мотивирано искане за промяна на основното трудово възнаграждение на директора
Доклад за преместване на ученик с наложена санкция по чл.199, ал.1, т.4 от ЗПУО
График ЗФО 2м.2020г. 11б клас
График ЗФО 2м.2020г. 12в клас
Седмично разписание за втория учебен срок на 2019/ 2020г.
Съобщение - 15.03.2020г.
За родителите
Напомняне !!!
Напомняне !!!
Инструктаж за зрелостника
Валидиране на професионална квалификация по професии или част от професия
График - СФО, 06.м.2020г. В графика са включени 3 ученички под 16г.
График ЗФО 10м.2020г.
Мнението на родителите
Европейска седмица на професионалните умения: 9-13.11.2020г.
Европейска седмица на професионалните умения: 9-13.11.2020г.
ОРЕС през м.11.2020г.
График СФО 01.2021г.
Правилник за дейността на училището за уч. 2020/2021г.
График ЗФО 03м.2021г.
Протокол за резултатите от областен кръг - XXXIII Национална олимпиада по Философия