Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Проект "Успех за теб"

 ПТГ „ Васил Левски“ – Видин участва в дейности по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. 

Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца. 

Основната цел на проект е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати. Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи,  както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище. 

Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви. 

Предвиждат се и обучения за учители за  предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори и социални работници.

В рамките на проекта е заложена и интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието. Училището ни ще изпълнява дейности, насочени към обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование и интензивна работа с родители чрез образователния медиатор към училището.

Планирани са  допълнителни занимания в първи и втори гимназиален етап по Български език и литература и математика, това ще даде възможност на учениците да преодолеят натрупани пропуски и по-добри резултати на НВО в Х клас и ДЗИ.

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Проектът е с бюджет над 151 млн. лева.