Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия в град Видин

Документи

http://ptg-vid.com/uploads/FO_30_9_20.pdf

 ВП-ОП-видин-2014 

График СФО 01.2018г.

 ПДУ за 2017-2018г.

 График ЗФО 02.2018г.

График ЗФО 03.2018г.

График ЗФО - 10.2018г.

 График  - Проект "Подкрепа за успех"

 График на комисията за записване в 8 клас

Прикачени документи

Заповед_МОН_ДЗИ
Заповед за ДИ
Инструктаж за зрелостника
ПДУ - 2021/2022г.
Отчет 30.09.2021г.
Документи за стипендия
График ЗФО 03м.2021г.
Правилник за дейността на училището за уч. 2020/2021г.
График СФО 01.2021г.
ОРЕС през м.11.2020г.
Мнението на родителите
График ЗФО 10м.2020г.
График - СФО, 06.м.2020г. В графика са включени 3 ученички под 16г.
Валидиране на професионална квалификация по професии или част от професия
Напомняне !!!
Напомняне !!!
За родителите
Съобщение - 15.03.2020г.
Седмично разписание за втория учебен срок на 2019/ 2020г.
График ЗФО 2м.2020г. 12в клас
График ЗФО 2м.2020г. 11б клас
Доклад за преместване на ученик с наложена санкция по чл.199, ал.1, т.4 от ЗПУО
Мотивирано искане за промяна на основното трудово възнаграждение на директора
Заявление за командировка
Заявление за платен годишен отпуск
Уведомление до родител зa откриване на процедура по налагане на санкция
Уведомление за откриване на процедура по налагане на санкция във връзка с извършено нарушение
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното образование
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното образование
Служебна бележка за записване на ученик
Уведомително писмо от родител до директора
Заявление за получаване на стипендия
Заявление за трети допълнителен час по СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ .
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас поради заминаване в чужбина
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление до директора за промяна формата на обучение
Заявление за записване в определена форма на обучение
Графици за провеждане на ученическите олимпиади и състезания по професии за 2019 – 2020 година
График учебно време за учебната 2019 – 2020 година:
Закон за закрила на детето
ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за предучилищното и училищното образование
График СФО 01.01.2020г. В графика е включена и ученичка по чл. 112 (1), т. 2. от ЗПУО.
График СФО 1м.2019г.
График ЗФО 3м.2019г.
График ЗФО - 02.2019г.