Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Учебни планове и документи

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Правилник за дейността на училището 23-24
График на приравнителните изпити през месец юни 2024 г..pdf
График на изпитите през Първата поправителна сесия на 12 клас ДФ месец юни 2024.pdf
График на изпитите през Втората поправителна сесия на учениците в СФО юни 2024 г..pdf
График на изпитите на учениците в ДФ 8-11 клас за определяне на годишна оценка през месец юни 2024 г..pdf
График на изпитите на ученици в СФО под 16 години през втория учебен срок - юни 2024 г..pdf
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПТГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ВИДИН.pdf
Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от ПТГ Васил Левск (1).pdf
Политика за защита на личните данни на ПТГ Васил Левски съгласно Регламент (ЕС) 2016679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).pdf
Стратегия за развитие на училището 2023-2028.pdf
Годишен план за дейността на училището 2023-2024.pdf
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2023-2024 г..pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2023-2024.pdf
Училищна програма за превенция на ранно напускане на училище 2023-2024.pdf
Форми на обучение 2023-2024.pdf
6. 10б клас Дограма и стъклопоставяне 2СПК 2023-2024.doc
10. 12 кл. 2 група Сухо строителство - 2 СПКС - 2023-2024.pdf
9. 12 кл. 1 група Автомобилна мехатроника - 3 СПК- 2023-2024.pdf
8. 11 кл. СФО Сухо строителство - 2 СПКС - 2023-2024.pdf
7. 11 кл. Автотранспортна техника -2 СПК - 2023-2024.pdf
5. 10а кл. Автотранспортна техника -3 СПК - 2023-2024.pdf
4. 9 кл. 2 група Дограма и стъклопоставяне -2 СПК - 2023-2024.pdf
3. 9 кл.1 група Автотранспортна техника -3 СПК - 2023-2024.pdf
2. 8б кл. Сухо строителство - 2 СПКС - 2023-2024.pdf
1. 8а кл. Автотранспортна техника -3 СПК - 2023-2024.pdf
Училищна процедура за налагане на санкции на учениците 2022-2023 г.
Учебен план 8-1 Автотранспортна техника 2022-2023 г.
Учебен план 8-2 клас Дограма и стъклопоставяне 2022-2023 г.
Учебен план 9а клас Автотранспортна техника 2022-2023 г.
Учебен план 9 б клас Дограма и стъклопоставяне 2022-2023 г.
Учебен план 10 а клас Автотранспортна техника 2022-2023 г.
Учебен план 10 б клас Сухо строителство 2022-2023 г.
Учебен план 11-1 клас Автомобилна мехатроника 2022-2023 г.
Учебен план 11-2 клас Сухо строителство 2022-2023 г.
Учебен план 12 а клас Автомобилна мехатроника 2022-2023 г.
Учебен план 12б-1 клас Компютърни мрежи 2022-2023 г.
Учебен план 12б-2 клас Сухо строителство 2022-2023 г.
Мерки за понижаване на броя на неуважителните отсъствия 2022-2023 г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието
План за работа по БДП 2022-2023 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023
Годишен план за дейността на училището 2022-2023 г.
Правилник за дейността на училището през учебната 2022-2023 г.
Отчет 30.09.2021г.
Документи за стипендия
Уведомление до родител зa откриване на процедура по налагане на санкция
Уведомление за откриване на процедура по налагане на санкция във връзка с извършено нарушение
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното образование
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното образование
Уведомително писмо от родител до директора
Заявление за получаване на стипендия
Заявление за трети допълнителен час по СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ .
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас поради заминаване в чужбина
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление до директора за промяна формата на обучение
Заявление за записване в определена форма на обучение
Закон за закрила на детето
ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за предучилищното и училищното образование