Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Учебен план 12б - 2 клас Сухо строителство

http://ptg-vid.com/uploads/FO_30_9_20.pdf

 ВП-ОП-видин-2014 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Училищна процедура за налагане на санкции на учениците 2022-2023 г.
Учебен план 8-1 Автотранспортна техника 2022-2023 г.
Учебен план 8-2 клас Дограма и стъклопоставяне 2022-2023 г.
Учебен план 9а клас Автотранспортна техника 2022-2023 г.
Учебен план 9 б клас Дограма и стъклопоставяне 2022-2023 г.
Учебен план 10 а клас Автотранспортна техника 2022-2023 г.
Учебен план 10 б клас Сухо строителство 2022-2023 г.
Учебен план 11-1 клас Автомобилна мехатроника 2022-2023 г.
Учебен план 11-2 клас Сухо строителство 2022-2023 г.
Учебен план 12 а клас Автомобилна мехатроника 2022-2023 г.
Учебен план 12б-1 клас Компютърни мрежи 2022-2023 г.
Учебен план 12б-2 клас Сухо строителство 2022-2023 г.
Мерки за понижаване на броя на неуважителните отсъствия 2022-2023 г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието
План за работа по БДП 2022-2023 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023
Годишен план за дейността на училището 2022-2023 г.
Правилник за дейността на училището през учебната 2022-2023 г.
Отчет 30.09.2021г.
Документи за стипендия
Уведомление до родител зa откриване на процедура по налагане на санкция
Уведомление за откриване на процедура по налагане на санкция във връзка с извършено нарушение
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното образование
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното образование
Уведомително писмо от родител до директора
Заявление за получаване на стипендия
Заявление за трети допълнителен час по СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ .
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас поради заминаване в чужбина
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление до директора за промяна формата на обучение
Заявление за записване в определена форма на обучение
Закон за закрила на детето
ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за предучилищното и училищното образование