Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Документи

http://ptg-vid.com/uploads/FO_30_9_20.pdf

 ВП-ОП-видин-2014 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Правилник за дейността на училището през учебната 2022-2023 г.
Отчет 30.09.2021г.
Документи за стипендия
Уведомление до родител зa откриване на процедура по налагане на санкция
Уведомление за откриване на процедура по налагане на санкция във връзка с извършено нарушение
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното образование
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното образование
Уведомително писмо от родител до директора
Заявление за получаване на стипендия
Заявление за трети допълнителен час по СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ .
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас поради заминаване в чужбина
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление до директора за промяна формата на обучение
Заявление за записване в определена форма на обучение
Закон за закрила на детето
ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за предучилищното и училищното образование