Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия в град Видин

Документи

http://ptg-vid.com/uploads/FO_30_9_20.pdf

 ВП-ОП-видин-2014 

График СФО 01.2018г.

 ПДУ за 2017-2018г.

 График ЗФО 02.2018г.

График ЗФО 03.2018г.

График ЗФО - 10.2018г.

 График  - Проект "Подкрепа за успех"

 График на комисията за записване в 8 клас

Прикачени документи

Отчет 30.09.2021г.
Документи за стипендия
Протокол за резултатите от областен кръг - XXXIII Национална олимпиада по Философия
График ЗФО 03м.2021г.
Правилник за дейността на училището за уч. 2020/2021г.
График СФО 01.2021г.
ОРЕС през м.11.2020г.
Европейска седмица на професионалните умения: 9-13.11.2020г.
Европейска седмица на професионалните умения: 9-13.11.2020г.
Мнението на родителите
График ЗФО 10м.2020г.
График - СФО, 06.м.2020г. В графика са включени 3 ученички под 16г.
Валидиране на професионална квалификация по професии или част от професия
Инструктаж за зрелостника
Напомняне !!!
Напомняне !!!
За родителите
Съобщение - 15.03.2020г.
Седмично разписание за втория учебен срок на 2019/ 2020г.
График ЗФО 2м.2020г. 12в клас
График ЗФО 2м.2020г. 11б клас
Доклад за преместване на ученик с наложена санкция по чл.199, ал.1, т.4 от ЗПУО
Мотивирано искане за промяна на основното трудово възнаграждение на директора
Заявление за командировка
Заявление за платен годишен отпуск
Уведомление до родител зa откриване на процедура по налагане на санкция
Уведомление за откриване на процедура по налагане на санкция във връзка с извършено нарушение
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното образование
Мотивирано предложение да бъде наложено наказание по чл.199, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното образование
Служебна бележка за записване на ученик
Уведомително писмо от родител до директора
Заявление за получаване на стипендия
Заявление за трети допълнителен час по СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ .
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас поради заминаване в чужбина
Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Заявление до директора за промяна формата на обучение
Заявление за записване в определена форма на обучение
Графици за провеждане на ученическите олимпиади и състезания по професии за 2019 – 2020 година
График учебно време за учебната 2019 – 2020 година:
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация 2020g.
Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити 2020g.
Закон за закрила на детето
ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за предучилищното и училищното образование
График СФО 01.01.2020г. В графика е включена и ученичка по чл. 112 (1), т. 2. от ЗПУО.
ПДУ - 2019г.
График СФО 1м.2019г.
График ЗФО 3м.2019г.
График ЗФО - 02.2019г.