Facebook
ПТГ Васил Левски
Професионална техническа гимназия - град Видин

Стипендии

Стипендии за отличен успех:

Право на тези стипендии имат ученици с успех над 5.50 съответно: - за пърия учебен срок - годишния успех от предходната година; - за втория учебен срок - успеха от пърия учебен срок; Документът, въз основа на който се получат тези стипендии е справка, изготвена и подписана от класния ръководител, която трябва да включва трите имена на учениците и техния успех.

 

Стипендии за ниски доходи:

Съгласно допълнителните разпоредби на ПМС № 207: Параграф 1 Членовете на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетни братя и сестри или пълнолетни/ ако са учащи/, вкючително и на платено обучение, войници и нетрудоспособни. В случай на повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новия съпруг/а/. Параграф 2 Право на тези стипендии имат ученици с успех над 4.50 и среден месечен доход на член от семейството - минималната работна заплата за предходните 6 месеца /април – септември за І-ви срок и август – януари за ІІ – ри срок.. Документът, въз основа на който се получат тези стипендии е молба - декларация по образец от ученика с подписи от класен ръководител, родител и ученик. Към молбата се прилагат документи за доходите на родителите за предходните 6 месеца . В сумата на доходите се включват получените доходи от: заплати,болнични, пенсии; обезщетения от Бюрото по труда; семейни помощи;наеми; присъдени издръжки;хонорари; стипендии/ без получаваните от ученика-декларатор/; дивиденти от акции; търговия; продажба на селскостопанска продукция и др.

 

Стипендии за ученици - инвалиди и за ученици без родители или само с един родител

Документът, въз основа на който се получат тези стипендии е молба - декларация по образец и приложено копие на смъртен акт на починалия родител или медицински документ за инвалидност.